Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  

 
 

 

เป้าหมายและกิจกรรมเพื่อสังคม

 บริษัทได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในเฟสที่ 2 ซึ่งจะมีการสนับสนุนซอฟต์แวร์นี้ ร่วมกับซอฟต์แวร์ตัวอื่น เช่น  SmartDispensing, SmartCounseling, SmartDrug-Interaction  เพื่อให้นิสิตที่กำลังศึกษาด้านเภสัชศาสตร์  ได้มีเครื่องมือและระบบข้อมูลที่ทันสมัย ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   และอันเป็นการเตรียมตัวและริเริ่มการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานในร้านยาและโรงพยาบาลต่อไป
(http://www.worldmedic.co.th/main/spsp/ )

ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานเวิลด์เมดิก ที่จะพัฒนาระบบร้านยาของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาทดลองใช้งาน

ซอฟต์แวร์นี้มีกำหนดการใช้งาน 30 วัน 

 

ตัวอย่างหน้าจอ
 
 
 
 
 

 

 

 
 


© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020